پیام انجمن

بمناسبت هشتم مارچ روز بین المللی همبسته گی با زنان جهان

محترمه لیلا ابراهیم

حقوق و آزادی زنان نباید قربانی صلح گردد!

محترمه عفیفه آزادزوی

بمناسبت گراميداشت از روز زن .

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi