Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

---

 


بنام خداوند حق و عدالت

 

فراخوان براى

انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين

 

 

۱۳حمل ١٤٠١ شمسى مطابق  ۳ اپریل ٢٠٢٢ ميلادى

 

 

بیشتر از هفت ماه از سقوط دولت جمهوری اسلامى( ناقض اركان جمهوريت ) و تصرف نظامی قدرت بوسیله تحریک طالبان می گذرد .

تعلیق قانون اساسی و سایر قوانین ، بحران بزرگ حقوقى و مشروعیت را بوجود آورده است . مصايب جانكاه کرونا ،  بیکاری و فقر افغانستان را درآستانه فاجعه عظيم بشرى قرارداده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقیب اقدامات قبلی خویش بر مبناى حقايق اسفناك  و بدور از تصورات واهى از برجعاج اروپا ، باچنگ زدن به مصالح علیای افغانستان ، همراه با ساير نهاد ها اين فراخوان را به پيشگاه هموطنان عزيزو همچنان سازمان ملل متحد تقديم ميدارد ، تا قبل از سقوط به باتلاق جنگ هاى نيابتى ، كليدى ترين مسايل نجاتبخش را در بحث همگانی ملى مورد مباحثه قرار بدهيم .

تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :

مقابله با اين همه مشكلات فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى ، مسئول و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .

مبرهن است كه ، چنين دولت در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد. حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است ، تنها درپرتو قانون  میتواند اعمال گردد.

حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد .

مصلحت واقعى براى سلامت جامعه دروجود قانون عادلانه و تطبيق یکسان آن فراهم ميگردد .

قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند . بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان را به صلح واقعى و پايدار، که  ما اکنون با آن فرسخ ها فاصله داریم وبامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف ميگردد ، ممكن ميسازد .

مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى بيشتر از هفت ماه ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به ارزشهاى اسلامى و ملى حواله ميدهند . اين استدلال عام و بظاهر دینی و ملى در عمل تفویض صلاحیت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم با مردم برخورد نمايند ، كه درعمل باعث نقض خشن حقوق و آزادى مردم گرديده است ، که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ، زندانی ساختن  زنان و بانوان،ژورنالستان و  فعالان مدنی ، لت وکوب ، قتل ها و تا ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران و تحریم جشن هاى ملى و عنعنوى نوروز وسال می باشيم .

بر عكس قانون وتطبيق آن جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد . قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمایت مينمايد .

حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامی وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .

سخن شاعرمعروف و وطنخواه ، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون ، درخور توجه است :

 

که می څوک په لخته ووهى ظالم دئ

که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ

سوال اساسى اين است كه :

اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ،  پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟.

افغانستان در مجموع جهان اسلام دارایی اسلامی ترین و بهترین کد های مدنی و جزأ می باشد . قانون مدنی که براساس مذاهب مختلف دین مقدس اسلام در ( ۲۴۱۶ ) ماده تدوین گردیده ، به تاييد و اعتراف مراجع بز رگ اسلامى ومنجمله جامع الأزهر  از خوبترین قوانین مدنى جهان اسلام مى باشد .

دراین قوانین حقوق و آزادی‌های تمام مردم ، اعم از زن و مرد،  به صورت مشروح تعریف گردیده است .

البته طرح سوال قانون اسلامى و غير از آن در جامعه اسلامى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه نميخواهند و مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .

درين يك قرن اخير هيچ قانون مغاير اصول دين مقدس اسلام در افغانستان نافذ نبوده است . در قوانين اساسىی  این قيد وجود دارد و به صراحت حكم مينمايد كه :

" در افغانستان هیچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسلام وضع نمیگردد .

در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان ومعرف قانون مدار بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به آن الحاق نموده است .

متاسفانه درين مدت ، جامعه بين المللى با تمام مسؤليت اخلاقى ( Moral obligation ) در قبال افغانستان وتراژيدى خونبار آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده است و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از حكومت همه شول صحبت مينمايد كه دراذهان  ما همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .

حكومت واقعى فراگير در افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثلاثه ميسرميگردد تا دروجود حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص ، از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره دولتى فراهم گردد .

مبرهن است كه كشور هاى همسايه، منطقه و قدرتهاى كلان و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت در افغاانستان  آنانرا متضرر نمى سازد . قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .

بدينرو :

بخاطر پرداختن به اساسى ترين شاه كليد معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و آزاديهاى مشروع شان موارد اتى مطرح ميگردد :

 - حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعلاميه رسمى :

استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول قانون مدنى و کد جزأ را اعلام و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند . ( هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى ملاحظات وجوددارد، قانون اساسى سال ( ١٣٤٣ شمسى را با تعدیل بعضى فصول و احكام آن نافذ نمايند

انفاذ قانون اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان ، با تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .

طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند:

تمكين به مصالح علياى افغانستان ، ارزشهاى ملى ، دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون

و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك، زير نام شريعت من درآوردى منحصر بفرد خود شان .

درک این نکته بسیار ضرور و با اهمیت است که منبع اصلی مشروعیت درداخل افغانستان است و با برقراری حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم رقم میخورد.

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درتفاهم واشتراك مساعى با نهادها و ذوات گرامى باتقديم اين فراخوان از تمام :

 

مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم ، مدافعان حقوق زنان ، نهاد هاى مدنى و سياسى ، پاسداران حاكميت قانون دعوت مينمايد  تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم ، در یک حی على الفلاح تاریخی ورستاخیز عظیم مدنی ، انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك و مبرم داعيه همگانى ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .

 

ما ازجامعه جهانى و سازمان ملل متحد مطالبه مينماييم ، تا اين خواست برحق و مشروع ما را بمثابه پيشرط تعامل وبرسميت شناختن حكومت دفكتوى طالبان مطمح نظرداشته و براى تحقق آن مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .

با حرمت

 

 

 

 

لست و نامهای نهاد های که  پیشتیبانی و دفاع  خویش رااز فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعلام نموده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

-انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- شورای جهانی افغانها در خارج کشور 

- اجماع بین المللی بیرون مرزی  زنان افغانستان

- شورای افغانان مقیم دنمارک 

- په اروپايی هیوادو کی دافغانانو ښځو شورا 

- په اروپا کی دافغانانو جرگه 

- اتحادیه انجمن های افغانها در هالند 

- انجمن افغانها در سویدن 

- انجمن همبستگی زنان افغان در هالند 

- حرکت ملی خط سوم 

- کمیته صلح برای افغانستان ( امریکا ) 

- مجمع عدالت اجتماعی مردم افغانستان 

-  همایش زنان افغانستان  در اروپا

- شورای سراسری زنان افغانستان  در  هالند -انجمن همبستگی زنان در هالند

- نهاد همیاری زنان در هالند

- نهاد کار با زنان در شهر ایندهوفن هالند

- شعبه کار با زنان انجمن مهاجران در هالند

- کانون خانه وخانواده در هامبورگ المان

- نهاد ابتکار زنان در هامبورگ

- انجمن فرهنگی زنان شهر هانور المان

- انجمن بین المللی  زنان در فراکفورت

- اتحادیه افغانها ( شهر بریمن المان ) 

- نهاد کار با زنان در مونشن

- مرکز اموزش حقوقی  زنان  در افغانستان

- اتحادیه افغانها در فرانسه شهر لیون

- نهاد ابتکار زنان درفنلند

- نهاد کار با زنان در ناروی

- نهاد کار با زنان مهاجر  افغان در تاجکیستان

- نهاد کار با زنان در استرالیا 

- نهاد کار با زنان  اتحادیه افغانها در بلجیم

- نهاد کار با زنان اتحادیه افغانها در اطریش

- مجله بانو ( اطریش ) 

- مرکز دادخواهی افغانها ( مدا ) 

- بورد مشورتی افغانها ( آب )

- رادیو - تلویزیون وطن ( المان )  

- تلویزیون بهار ( امریکا )

- برنامه پندار ها و‌گفتار ها 

- دریچه بهار ( هامبورگ ) 

-  نماینده گی  تلویزیون بهار در دنمارک

- دافغان غږ رادیو ( دنمارک ) 

- رادیوی ندای وطن ( دنمارک ) 

- سپرغی ویب پانه ( دنمارک )  

- هيات دبیران سایت اجتماعی و سیاسی حقیقت 

- افغان ولس کلتوری تولنه ( اطریش ) 

- اتحادیه ملی همبستگی افغانها ( اطریش ) 

- وطندوستان ملی گرا ( المان ) 

- نهاد انشاٌ

- اتحادیه څارنوالان افغانستان

- انجمن فرهنگی میهن ( سویدن ) 

- انجمن - فرهنگی میهن ( سویدن ) 

-  د افغانانو تولنه ( بلجیم ) 

- کانگرس ملی افغانستان 

-انجمن فرهنگی افعانستان ( بلجیم ) 

-  انجمن خط سوم  ( بلجیم ) 

- انجمن فرهنگی " خانه خورشید" ( بلجیم) 

-مجتمع فرهنگی افغان‌ها ( هامبورگ ) 

-خانه افغان ( هامبورگ ) 

-جرگه افغان‌های هامبورگ 

-فدراسیون ورزشی افغان‌ها در اروپا. 

-کانون زن و خانواده ( هامبورگ ) 

-انجمن افغان ها در کشور بلا روس 

- په دنمارک کې دافغانانو ادبپالې ټولنې 

-  د دوستۍ ټولنه (د دنمارک ميشتو افغانانو ټولنه)

-  د دنمارک ميشته کونړيانو فرهنگي ټولنه 

- انجمن افغان ها در شهر نستویلد دنمارک

- انجمن دوستی افغان - دانمارک (شهرکالینگ دنمارک )

- انجمن ادکا یا زنان افغان دانمارک

-انجمن موسیقی مهاجر بلیغوپ ( دنمارک ) 

-انجمن فرهنگی افغان های شهر سلیاسه ( دنمارک)

-په اروپا  هیوادو کی د افغانانو ښخو شورا

 -نهضت دادخواهانه افغانستان ( ندا )

- رسانه تلویزیونی رویداد ها از کانادا
- انجمن هنرمندان افغانی مقیم امریکا با ریاست محترم احمدشاه علم

- برنامه تلویزیونی پر طاووس - امریکا

- کمیسیون زنان اتحادیه انجمن های افغانها در هالند

- کمیته زنان افغان در دنمارک

- انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان - ترکیه

 

 

 

 

 

 

 

 

لست و نام   شخصیت های علمی، - اکادمیک،  شخصیت های هنری و ادبی ،اجتماعی ،فعالان  مدنی و دفاع از حقوق بشرو فعالان حقوق زنان افغانستان که با ارسال پیامها از فراخوان انجمن پشتیبانی  شان را  ابراز و خویش را  با محتوای این سند  الحاق اعلام نموده اند.

 


 

- محترم پوهاند دوکتور قاسم فاضلی پروفیسر در یونورستی پاریس ، حقوقدان و دیپلومات سابقه دار 

- محترمه بلقیس تابش حقوقدان واز فعالان سابقه نهضت زنان 

- محترمه صفیه حسابی حقوقدان و رییس پیشین حقوق شورای وزیران 

- محترم دوکتور سلیم مجاز استاد سابقه دار و معین اسبق وزارت عدلیه 

-  محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- محترم کاندید اکادیمیسین اعظم سیستانی مورخ و نویسنده 

- محترم محمد اصف الم معاون اسبق ستره محکمه افغانستان 

- محترم استاد محق اسلام شناس متبحر و سفیر پیشین افغانستان در مصر 

- محترم استاد آرمان هنرمند پر آوازه و سابقه دار کشور 

- محترم درمحمد اشنا رییس شورای جهانی افغانها در خارج کشور ( مقیم استرالیا ) 

- محترم دوکتور فضل الرحمن منشی شورای جهانی افغانها در خارج کشور - اطریش

- محترم پوهنیار بصیر دهزاد معاون و منشی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

- محترم استاد ملکزاده استاد سابق پوهنتون کابل کابل

- محترم پوهندوی دوکتو محمد احسان فایز استاد سابق پوهنتون کابل

-  محترم استاد نثاراحمد ، استاد سابق پوهنتون کابل

- محترم پوهنوال احمد علی دهپورسابق استاد پوهنتون کابل

-محترم  پوهنوال  عبدالقادر سابق  استاد پوهنتون کابل کابل 

 - محترم استاد صنعت الله بسام استاد سابق انتسیتوت علوم اجتماعی

- محترم دوکتور حبیب منگل  فعال سیاسی

- محترم دوکتور غلام نبی روشنمل

- محترمه دوکتور نظیفه توخی اقتصاد دان و مولف چند کتاب علمی

- محترم عبداله نوابی ( شادکام ) استاد سابقه دار معارف و هنرمند 

- محترمه عفیفه آزادزوی معاونه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم عبدالواسع غفاری حقوقدان سابقه دار و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

- محترم محمد یونس فرمان حقوقدان ، دیپلومات و سفیر پیشین و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

- محترم داکتر احمد ناصر سرمست بنیان گذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

- محترم صمد ازهر سفیر پیشین در هندوستان 

- محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو اسبق ستره محکمه افغانستان و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- محترم دوکتور نوراحمد خالدی مولف آثار و کارشناس مسایل افغانستان 

- محترمه لیلا ابراهیم حقوقدان سابقه دار و عضو هیات رهبری انجمن 

- محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا 

- محترم سخی میرباز وکیل مدافع در کشور بلجیم و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- محترم فرید ظریف حقوقدان و دیپلومات ارشد بین المللی 

- محترم عنایت نبیل بارکزی حقوقدان و سفیر سایق افغانستان در کشور شاهی هالند 

- محترم پوهاند  احمد شاه جلال استاد سابق دانشگاه کابل

- محترم پوهاند دوکتور محمد یونس طغیان استاد سابق دانشگاه کابل

- محترم عنایت شریف ژورنالیست و نطاق برجسته و سابقه دار افغانستان

- محترم صدیق کاوون حقوقدان و شاعر 

- محترم دوکتور ملک ستیز کارشناس ارشد روابط بین المللی 

- محترم احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هندوستان 

- محترمه زرغونه ولی فعال فرهنگی و مسوول اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرز

- محترم قاضی لودین دانشمند متبحر علوم اسلامی 

- محترم محمد صفر خواریکښ  ژورنالیست سابقه دار ، شاعر و نویسنده 

- محترمه دوکتور عالمه فعال نهضت زنان 

پوهندوی عبدالسمیع روشنگر  استاد سابق پوهنتون کابل

- محترم پوهندوی هارون یوسفی شخصیت فرهنگی و مسؤل برنامه ستدیوی ( ۱۹ ) 

- محترم احمد مرید حقوقدان و هنر مند سابقه دار 

- محترم تیمور شاه سدوزی هنرمند سابقه دار 

- محترم عبد الاحمد فیض حقوقدان و قاضی سابقه دار 

- محترم همایون تاچ منشی شورای جهانی افغانها در خارج کشور 

- محترمه ناهید علومی فعال اجتماعی ، فرهنگی و مسؤل سایت زنان نخبه افغانستان 

- محترم میر عنایت اله آشفته مسؤل نهاد وطندوستان ملی گرا 

- محترم  طلا پامیر دوکتور حقوق بین الدول 

- محترمه سعیده طلوع فعال نهضت زنان 

- محترم قاسم اسمایی حقوقدان و فعال فرهنگی 

- محترم انجینیر احسان واصل 

- محترم ذکی عدیل اقتصاد دان 

- محترم انجینیر نو جو 

- محترم قانونپوه اشرف رسولی 

- محترمه زرغونه عطا ژواک فعال حقوق زنان و ژورنالیست آزاد در اروپا 
- محترم سید طاهرشاه پیکارگر شخصیت سیاسی سابقه دار 

- محترم احد ترکمنی نویسنده و محقق 

- محترم هنر غیرت شخصیت سیاسی سابقه دار و شاعر 

- محترمه نجلا تیموری حقوقدان و مسؤل برنامه حقوق شهروندی در تلویزیون وطن 

- محترمه طوبا هاشمی حقوقدان و فعال اجتماعی 

- محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات پیشین ( رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک) 

- محترم کریم حقوق ، حقوقدان و دیپلومات پیشین 

- محترم حمید نارون ابوی دوکتور حقوق بین الدول 

- محترم اسد زمری حقوقدان و شاعر 

- محترم فتاح سکندری حقوقدان و شاعر 

- محترم امیر گران کارشناس مسایل افغانستان و دیپلومات پیشین 

- محترم ولی شاهپور مسؤل اتحادیه انجمن های افغان در هالند 

- محترم فرید سیاوش پژوهشگر و مسؤل سایت زندگی 

- محترم صمد کارمند فعال اجتماعی و مسؤل دریچه بهار ( هامبورگ ) 

- محترم ملک پرهیز شاعر و مسؤل سایت سپرغی 

- محترمه مستوره هاشمی نطاق و ژورنالیست سابقه دار 

- محترم حکیم حکیمی حقوقدان سابقه دار 

- محترم کریم بیسد 

- محترم اشرف شهکار فعال اجتماعی و فرهنگی 

- محترم ظریف استانکزی دوکتور حقوق 

- محترم تمیم ابوی مسؤل نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

- محترمه فیضیه جان هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا 

- محترمه سهیلا جان زحمت فعال دفاع از حقوق زن

- محترمه دوکتور شفیقه رزمنده  فعال حقوق زن

- محترم یوسف هیواددوست ژورنالیست و مسؤل د افغان غږ رادیو ( دنمارک ) 

- محترم محمد حکیم امینی مسؤل رادیوی ندای وطن 

-محترم  محمد عیسی اسحاق زی 

- محترم نعمت اله تورکمانی 

- محترم عارف هاشمی 

- محترم غلام سخی ارزگانی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان 

- محترم اسداله ندیم کارشناس مسایل نظامی 

- محترم حیدر عدل دوکتور حقوق 

- محترم غفار گرامی مدیر مسؤل قبلی جریده رسمی و رییس  پیشین اداره امور پارلمان 

- محترم شهاب الدین سرمند فعال اجتماعی و سیاسی 

- محترم استاد غلام حسین رباب نواز 

- محترم ولی محمد زیارمل فعال سیاسی

- محترمه فرشته جان سیغانی،  حقوقدان و فعال سیاسی

 محترم روح الله توده ئی فعال سیاسی

- محترم انجنیر آقا محمد نورانی فعال سیاسی

- محترم عزیزالدین معارج مشاور حقوقی در لندن 

- محترم محمد عارف عرفان  تحلیلگر ، نویسنده و فعال سیاسی

- محترم انجنیر محمد عمر فیض  شخصیت فرهنگی و مسؤل سایت حقیقت

- محترم میر شهاب الدین شیبری حقوقدان

- محترم فقیر محمد ودان  نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان

- محترم احمد دستور حقوقدان

- محترم حریف معروف حقوقدان

- محترم سلیمان محمود حقوقدان و دپلومات پیشین

- محترم جمشید پایمرد مسئول رادیو- تلویزیون وطن

 - محترم سید معین الدین  حقوقدان و دیپلومات سابق

- محترم ادریس اریب فعال سیاسی 

- محترم سراج ادیب پژوهشگر 

- محترم عبدالغنی احمدی 

- محترم خلیل رومان نویسنده و تحلیل گر سیاسی 

- محترم نجیب شمال فعال اجتماعی و سیاسی 

- محترم فرید شیرزی حقوقدان و دیپلومات پیشین 

- محترم دستگیر صادقی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان 

- محترم خیر محمد سلطانی معین پیشین وزارت مالیه 

- محترم احمد جان مانو نویسنده 

- محترم صدیق ننگ شاعر 

- محترم جمال افغان یوسفی شخصیت اجتماعی 

- محترم محب اله محب حقوقدان سابقه دار

- محترم عبدالغنی هدفمند شخصیت سیاسی سابقه دار 

- محترم دکتور شفیع صدیقی. 

-محترم احمد شاه قادری. 

-محترمه محسنه کوهستانی

-محترم انجنیر سلیم صابری

- محترم میر یحیی محمود دیپلومات سابق. 

- محترم دگروال سید عارف هاشمی. 

- محترم سید صلاح الدین امین. 

- محترم امرالله همرزم. 

- محترم مسجدی هیوادمل. 

- محترم محمد ناصر سهاک. 

- محترم عبدالاحد اندر. 

- محترم داکتر احمدالله قادری. 

- محترم شاه محمد سلطانی. 

- محترم رجب کاظمی. 

- محترم محمد ناصر ارین 

- محترم محمد ولی لودین. 

- محترم عبدالوهاب ارین. 

- محترم انجیر محمد عارف سادات. 

- محترم نظام غیاثی. 

- محتر پرویز شمیم. 

- محترم نجیبالله روفی    

- محترم نیک محمد سلطانی حقوقدان سابقه دار و مسئول انجمن حقوقدانان در هامبورگ

- محترم نورالحق احمدزی حقوقدان سابقه دار 

- محترمه ملالی لیوال فعال نهضت زنان 

- محترمه زبیده روشنا .

- محترم نور شمس .

- محترم عبدالله اعظمی .

- محترم عزیز وفاق .

- محترم سلیم سلیمی .

- محترم فرید اشرفی .

- محترم ابراهیم میر .

- محترم عبدالقدیر کارا حقوقدان سابقه دار 

- محترم نبی کوشا .

- محترم مسجدی هیواد مل .

- محترم خان آقا سعید .

- محترم امان مستان .

- محترم نور آقا ولیزاده .

- محترم سراج پتان .

- محترم نبی نورزی .

- محترم حفیظ امید .

- محترم سرور ساعی .

- محترم عزیز احمد مهیا .

- محترم اعظم شهیم .

- محترم آصف کاکړ .

- محترم عبدالرحیم .

 - محترم نجیب حمید .

- محترم کریم وفا .

- محترم فضل الرحمن پاڅون حقوقدان سابقه دار 

- محترم گل احمد بازساز  حقوقدان سابقه دار 

- محترم محمد عارف عرفان

- محترم صلاح الدین صمیم. 

- محترم محمد فرید صافی ، 

- محترم داکتر رحیم رامشگر.

-  محترم محبوب جان احمدزاده .

- محترم محمد عیسی اسحاق زی 

- محترم محمد شریف فولاد 

- محترم احمدالله بخشی ، 

- محترم داوود نیکزاده، 

-محترمه کبرا دستگیر زاده ، 

- محترمه مرضیه مسجدی فعال حقوق زنان واطفال

- محترم داکتر گل محمد سوری متخصص جراحی اعصاب

 - محترم انجینیر فقیر حمیدی شاعر

 - محترم اسد فاضلی حقوقدان سابقه دار

 - محترم امان اله صلحدوست حقوقدان سابقه دار

 - محترم دگروال احسان عثمان

 - محترم څارنپال محمد بصیر سرمست

- محترم حبیب زلمی حقوقدان سابقه دار و مسؤل انجمن در شهر مونشن

- محترم صدیق وفا فعال اجتماعی و سیاسی

- محترم نسیم سحر ، اقتصادان و رییس قبلی انجمن افغانها در سویدن

 - محترم حمیداله عبیدی شخصیت فرهنگی و مسؤل سایت اسمایی

- جنرال حبیب الله وحدت

  - محترم سید عسکر نجم رییس شورای ائتلاف نیروهای ملی _ دموکرت افغانستان

 - محترم سید حکیم حکیم فعال فرهنگی و اجتماعی

 - محترم نسیم سحر ، اقتصادان و رییس قبلی انجمن افغانها در سویدن

 - جنرال حبیب الله وحدت

 - امان اله حبیبی

 - عبدالهادی رستاقی - جرمنی

 - میر عصمت اله سادات - جرمنی

 - محترم محفوظ صمیم حقوقدان - سویس

 - محترم داکتر نادر اسلمیار - المان

 - محترم عبدل طلوع - هالند

 - محترم گلدوست سنگرخیل

 - محترم داود عارفی

 - محترم سید ولی شریفی - کانادا

 - میر محمد رفیق سعیدی - کانادا

 - محترمه شهناز آریایی

 - محترم سید شیر اقا عباسی

- محترم خالد اوریا

 - محترم جنرال نادر امانزی - دنمارک

 - محترم جنرال سید اعظم سعید - المان

 - محترم محمد یاسین امیری

 - محترم انجینیر حاجی محمد نوزادی - دنمارک

 - محترم انجینیر عیدالمحمد کارور

 - محترم انجینیر محمد امان عثمان

 - محترم وحید نیکبین

- محترم دگروال محمد احسان عثمان - دنمارک

 - محترم حمیداله قادری

- محترم عبدالستار نعمتی

 - محترم میر محمد شاه رفیعی

- محترم ضیأ پوپل

- محترم احمد سمیر سایس

 - محترم احد منگل

- محترم انجینیر صبور رازقی - دنمارک

 - محترم میاگل خالد فعال سیاسی

- محمد عارف وزیری

- محترم جنرال روشندل

- محترمه روشن څیړن از سایقه داران نهضت زن

 - محترم محمد صابر محسن دیپلومات سابق - دنمارک

 - محترم سید عبدالهادی غفوری - المان

- محترم نسیم صدیقی حقوقدان و قاضی سابقه دار - دنمارک

 - محترم محمدیاسین صادقی شخصیت سابقه دار سیاسی - بلجیم

 - محترم حفیظ الله همزاد مسوول شورای اروپایی نهضت واحد زحمتکشان افعانستان - هالند

 - محترم نقیب الله رادمل معاون اول شورای کشوری بلجیم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم عبدالحی رهیاب - المان

- محترمه دوکتور فوزیه سادات حکمت استاد سابق پوهنتون کابل - جرمنی

 - محترم احمد ولی حکمت - جرمنی

 - محترم رحیم ضارع حقوقدان ، استاد سابق پوهنتون کابل - سویدن

- محترم عنایت نزهت حقوقدان - سویدن

 - محترمه طاهره احمد، سابق کارمند اداره يونسیف درکابل - جرمنی

-محترم دوکتور سید احمد سابق استادفاکولته طب کابل و معین وزارت های معارف وصحت عامه - جرمنی

 - محترم محمد هارون طره باز - جرمنی

 - محترم محمد کبیر سرور - جرمنی

- ویس الرحمن نقی - هالند

-محترم جنرال عزیز حساس سویدن

- محترم جنرال حضرت سليمان خيل - جرمنی

 -محترم شمس الحق شمس فعال سیاسی و اجتماعی - جرمنی

 -محترم عزیز پژومند - جرمنی

 - محترمه عایشه سادات هاجر سابق قاضی در ستره محکمه - جرمنی

- محترم دوکتور فرامرز تمنا رییس سابق پوهنتون کابل

 - محترم علم مل حقوقدان و فعال اجتماعی و سیاسی - جرمنی

 - محترم حسن مسرور حقوقدان - جرمنی

- محترم سید عمر پاچا - عربستان سعودی

 - محرمه ملالی کوهستانی - جرمنی

- محترم فرهاد بارکزوی پژوهشگر و فعال سیاسی - سویس

 - محترم یحیی صافی - دنمارک

- محترم بشیر پیوستون فعال سابقه دار سیاسی - جرمنی

 - محترم انجینیر زمان هوتک پژوهشگر - جرمنی

محترم غوث خیبری ژورنالیست سابقه د ار ، نویسنده و تاریخ نگار - جرمنی

-محترم نثار احمد بهین ژورنالیست سابقه دار جرمنی

 - محترم استاد محمد اکبر زمین- حقوقدان سابقه دار و پژوهشگر مسایل حقوقی

- محترم سلطان ابوی فعال فرهنگی

- محترم انجینیر ریدی ژواک - جرمنی

 - محترم سلیم صابری فعال سیاسی جرمنی

-محترم ذبیح اله عباسی - فرانسه

- محترم خالد شیرزی - دنمارک

- محترم محمد یار مند شاه

-محترم محمد نعیم صدیقی - جرمنی

-محترم ظاهر بامداد - کانادا

- محترم دوکتور کریم پاکزاد استاد دانشگاه حقوق پوهنتون کابل و پژوهشگر در مرکز مطالعات بین المللی و ستراتیژیک فرانسه

-محترم استاد حفیظ اله خیال هنرمند بزرگ و سابقه دار افغانستان - امریکا

- محترم استاد عبدالرحمن رحمانی هنرمند سابقه دار ، پژوهشگر تاریخ موسیقی و مؤلف آثار در عرصه موسیقی - دنمارک

- محترم استاد مجید سپند شخصیت فرهنگی و شاعر

- محترم رؤف مهدی نویسنده ، پژوهشگر ، مؤلف آثار و مسؤل دانشنامه اریانا - جرمنی

- محترم پروفیسر عمر صدر استاد یونورستی امریکایی در کابل - امریکا

- محترم وحید قیومی فعال فرهنگی و شاعر - سویس

-محترم پوهنیار دوکتور محمد صابر انساندوست استاد پوهنتون کابل

- محترم قاسم آنام شخصیت فرهنگی - محترم جنرال منیر منصوری

- محترم عزیز اریب فعال اجتماعی و سیاسی

- محترم عبدالرحمن پرویز حقوقدان و شاعر - جرمنی

- محترم سلیم سلیمی - سویس

- محترم یوسف رامین فعال فرهنگی - دنمارک

- محترم عبدالهادی عزیزی

- محترم عبدالواسع کارگر فعال سیاسی سابقه دار - جرمنی

- محترم اصغر رحیمی

- محترم مالک لکنوال فعال اجتماعی و سیاسی - دنمارک

- محترم نبیل عزیزی

- محترم یونس مهرین شخصیت فرهنگی

- محترم احسان بیژن ژورنالیست - جرمنی

- محترم نقیب بیگزاده

- محترم عبدالقادر میرزایی ژورنالیست آزاد

- محترم عبدالرب ابراهیمی - اطریش

- محترم میر کارور فعال اجتماعی و سیاسی

- محترم ولی پوپل

- محترم دگروال غلام نبی اسپرین محقق مسایل افغانستان - دنمارک

- محترم زمری ندأ - جرمنی

- محترمه ماه گل یمام څارنوال - آلمان

- محترمه فاطمه عتیقی حقوقدان -آلمان

- محترم فیض محمد ایلداش دگروال هوائی -جرمنی

- محترمه حوا ایلداش معلمه - جرمنی

- محترم شفیع کوهستانی کارمند ستره محکمه افغانستان -جرمنی

- محترمه زحل کوهستانی کارمند دیوان جزای ستره محکمه - جرمنی

- محترمه نجیبه امانی حقوقدان سابقه دار - جرمنی

-محترم رسول بایین - هالند

-محترم شمس حجت -المان

- محترم نصیر یوسفی -المان

-محترم دوکتور سمیع غفاری - روسیه

- محترم مستمند قاسم - المان

-محترم مصوون نصیر - المان

-محترم حمیدی ولید - المان

-محترم کاهوسی کریم - المان

-محترم حمیدی فرید - المان

- محترم امینپور فواد - المان

-محترم وهاب فرید - امریکا

-محترم احمد نصیرجواد - المان

- محترم بشیر حسیب - المان

-محترم صافی احمد شاه -المان

-محترم عزیز رشید - المان

-محترم کاهوسی اسماعیل - المان

-یوسفی بصیر - امریکا

-محترم مجید جان -المان

-محترم رضوان عالمشاهی - امریکا

-محترم-یما شریفی - المان

-محترم سلطانی شاه محمد - المان

-محترم سلطانی رحمت الله المان

- محترم خواجه داود کوکبی

-محترم احمدشاه حمیدی - المان

-محترم اسدالله رهیاب فعال سیاسی - المان

- محترم عبدالله اسپنتگر فعال سابقه دار سیاسی و منشی شورای ایتلاف نیرو های ملی - دیموکراتیک افغانستان - المان

-محترم عبدالعلی - امریکا

-محترم اتباعی عبدالواحد - المان

-محترم حسینی رحم علی -کانادا

-محترم رجب علی کاظمی - المان

-محترم صمدی شمس الدین - کانادا

-محترم همایون یونس - امریکا

-محترم سراج پویگر - المان

-محترم شریف کریم زاده - کانادا

-محترم نوری بشیر - المان

- محترم نوراله فقیرزاده - المان

- محترم بصیر غفاری انگلستان

- عظیم غفاری المان

- محترم زبیر یحیایی - هالند

-محترم شریفی رحمت الله - المان

-محترم مینا غفاری - المان

- محترم فهیم غفاری - المان

-محترم پناه مسعوده المان

- محترم پناه ویس - المان

- محترم پناه قیس - المان

- محترم رسولی محمد ذاکر

- محترم غفاری احسان

- محترم کاکر داکتر فرهاد - المان

- سخی عبید المان

-محترم صمدی قمرالدین - کانادا

-محترم محترم اکرمی فرهاد -المان

- محترم فریده جان - المان

-محترم صدیقی محسن - المان

-محترم داود مازیار - المان

-نعیم اختری حقوقدان - المان

- محترم حمدالله بارک - المان

-محترم عرفان غفاری - المان

-محترم صدیقی فرزام - کانادا

-محترم احرار حقوقدان - امریکا

-محترم سیغانی داکترحمید - المان

-محترم نورمحمد کاکړ

-محترم داکتر ذبیح گردیزی - المان

- محترم پروفیسر دوکتور زلمی حقانی حقوقدان و سفیر سابق افغانستان در فرانسه - فرانسه

 - محترمه شفیقه حقانی - فرانسه - محترم پوهنیار غلام فاروق فایق استاد پیشین پوهنتون کابل - انگلستان

-محترم اجمل فرمان رییس شرکت فاویو - جرمنی - محترم دستگیر نایل نویسنده ، شاعر ، ژوهشگر و مؤلف آثار - انگلستان

- محترم داود پنجشیری استاد سابق دانشگاه حقوق پوهنتون کابل و سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان - نیپال

- محترمه پوهنمل دوکتور محبوبه فدا استاد سابق انستیتوت علوم اجتماعی افغانستان - امریکا

- محترم میر عنایت اله سادات دیپلومات پیشین ، نویسنده و مؤلف آثار - محترمه پوهنمل فرشید ژوبل استاد پیشین انستیتوت پولی تخنیک کابل و فعال حقوق زن

- محترم دوکتور ببرک وسأ هنرمند سابقه دار و کمپوزیتور شناخته شده بین المللی - جرمنی

- محترم عزیز احمدزاده حقوقدان ، د یپلومات و سفیر پیشین افغانستان در اندونیزیا - امریکا

- محترم اسماعیل فروغی شخصیت فرهنگی و ژورنالیست سابقه دار - جرمنی

- محترم نصیر سهام شخصیت فرهنگی و نطاق سابق رادیو - تلویزیون افغانستان -دنمارک

- محترم دوکتور رحیم ناصر جأ - جرمنی

- محترم نجی اله قاسمی پژوهشگر و مولف آثار

 - محترم ولی فروزان تحلیل گر مسایل سیاسی - کانادا

- محترم حنیف رهیآب رحیمی حقوقدان و نویسنده - استرالیا

- محترم هشام مصؤن - امریکا -محترم حمید کاتوزیان نوابی

 - محترم انجینیر عبدالستار بشرمل فعال سیاسی - هالند

- محترم حبیب هوتکی فعال اجتماعی - فرهنگی و مسؤل رسانه آزاد تلویزیون انترنیتی - امریکا

- محترمه نزاهت روف قیومی استاد پیشین دانشگاه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

- محترم انجینیر جیلانی نیکخواه - جرمنی

- محترم عبدالصمد حیدری فعال فرهنگی و شاعر - سویدن

- محترم انجینیر زلمی نصرت شاعر - دنمارک

- محترم جنرال سید عبدالقدوس سید نویسنده و مؤلف آثار - جرمنی

- محترم انجینیر فرید برهان فعال اجتماعی و فرهنگی - دنمارک

- محترم شیر پاسدار فعال اجتماعی و سیاسی - انگلستان

- محترم بشیر بشردوست شخصیت اجتماعی و فرهنگی

- محترم حکیم نورزاد حقوقدان و شاعر - دنمارک‌

- محترم ابراهیم رسا موسس و رییس موسسه تعلیمی و تحصیلی هدیه

- محترم محسن جمشید حقوقدان - هالند

- محترم احمدشاه ترین - اطریش

- محترم محمد انصاری حقوقدان - استرالیا

- محترم کبیر بصیر - بلجیم

- محترم ظاهر طینت

- محترم ناصر زمانی - جرمنی

- محترم شرف حبیب زاده

- محترم میر امان اله سادات - جرمنی

-محترم انجینیر عبدالصبور رازقی - دنمارک

- محترم دگروال عبدالروف پناه - دنمارک

- محترم فرید همرزم حقوقدان - امریکا

- محترمه دوکتور رابعه انصاری - جرمنی

- صالحه واهب واصل شاعر و نویسنده، مدافع حقوق زن و رئیس کمیسیون زنان اتحادیه انجمن های افغانها در هالند

- محترمه سهیلا شیرزی فعال سابقه دار نهضت زن و مسؤل کمیته زنان افغان در دنمارک

 - محترم صبوراله سیاسنگ نویسنده ، منتقد ادبی ، مؤلف آثار و پژوهشگر مسایل افغانستان - کانادا - محترم پوهاند دوکتور محمد نادر هادی - اطریش

- محترمه دوکتور رابعه رشید انصاری - جرمنی

- محترم محمد ولی امیری - دنمارک

- محترم حشمت کارگر پیلوت سابق قوای هوایی افغانستان - دنمارک

- محترم سالم فخری فعال سابقه دار سیاسی - جرمنی

- محترم انجینیر حازم فعال فرهنگی و اجتماعی - هالند

- محترم عنایت مدنی دیپلومات و کارمند پیشین سازمان ملل متحد - استرالیا

- محترم عمر محسن زاده فعال سیاسی - اطریش

- محترم محمد انور دلسوز فعال فرهنگی و اجتماعی - دنمارک

- محترم غلام معروف

- محترمه شفیقه صدر فعال فرهنگی

- محترم مسعود صدیقی - انگلستان

- محترم انجینیر کریم پوپل - دنمارک

- محترم سید ویس الدین سراج ژورنالیست - سویدن

- محترم اسماعیل نوری کارمند فرهنگی و کواردیناتور پیشین فاکولته هنر های زیبای پوهنتون کابل

- محترم سهیل سامانی کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

- محترم غوث صادقی حقوقدان - استرالیا

- محترم وحیداله نصرت حقوقدان - روسیه

- محترم عبدالرحمن افضلی - هالند

- محترم عبدالولی استاد پیشین آکادمی پولیس - استرالیا

- محترم محمد یونس الم - دنمارک

- محترم انجینیر ریدی ژواک استاد فاکولته انجینیری پوهنتون کابل و کارشناس امور بین المللی - جرمنی - محترم احمد شاه علم رییس انجمن هنرمندان افغان مقیم امریکا - امریکا

- بانو فلوران هامونی هنرمند ، شاعر و کپتان کشتی المان - جرمنی

- محترم داکتر شفیع صدیقی فعال اجتماعی و سیاسی و منشی جرگه افغانان در اروپا - جرمنی

- محترم انجنینیر حیات کریم - هالند

- محترم امان اله صلحدوست حقوقدان - دنمارک

- محترم انجینیر طهیر برلاس فعال فرهنگی و شاعر - کانادا

- محترم اصغر رحیمی

- محترم انجینیر زمان هوتک نویسنده و پژوهشگر - جرمنی

- محترم ناصر آرین مسؤل تلویزیون پنجره اروپا - جرمنی

- محترم دیپلوم انجینیر تلاش - جرمنی

- محترم نبیل عزیزی - فرانسه

- محترم غوث الدین میر فعال اجتماعی - اطریش

- محترم سلطان عزیز کاکړ - جرمنی

- محترم عبدالرحیم لطیف زی - جرمنی

- محترم نورالدین همسنگر شخصیت فرهنگی و شاعر - هالند

- محترم فرید خوشیوال - انگلستان

- محترم عبدالحکیم شهناز

- محترم ظهیر اصفی قهرمان شطرنج - هالند

 - محترم محمداله همدرد - جرمنی

- محترم علی خوشیوال - جرمنی

- محترم دوکتور محمد انور نایبی فعال سیاسی و اجتماعی - دنمارک

- محترم زلمی رزمی شخصیت فرهنگی سابقه دار - جرمنی

- محترم داکتر خلیل بورگی - جرمنی

- محترم مسعود سکندری حقوقدان و دیپلومات پیشین - دنمارک

- محترم جنرال خلیل سکتدری - دنمارک

- محترم حمید فقیری - دنمارک

- محترم میرزامحمد فقیری - هالند

- محترم جنرال غلام سخی ظفری - بلجیم

- محترم بشیر امانی سابق کارشناس در وزارت خارجه و اداره امور شورای وزیران - کانادا

- محترم مبشر صافی - محترم خالد اوریا

- محترم انجینیر سلیم مودب

- محترم ظاهر ملک بابا فعال سیاسی و اجتماعی - هالند

- محترم نور علی کاوشگر

- محترم رومل فیصل - جرمنی

- محترمه فخریه الفی - استرالیا

- محترم عبد الصبور رستمی

- محترم نجیب ضیایی - انگلستان

- محترم کبیر فقیری جامعه شناس - فرانسه

- محترم انجینیر حبیب فتاح - انگلستان

- محترم فرید همرزم حقوقدان - امریکا

- محترم حمید قیومی هنرمند سابقه دار - جرمنی

- محترم ظفر شامل هنرمند سابقه دار - ترکیه

- محترم خیر محمد جوهر شخصیت فرهنگی - جرمنی

- محترم رفیق خوشنود رییس قبلی موسیقی رادیو افغانستان - ترکیه

- محترم وحید کوچی هنرمند - جرمنی

- محترم سید حسین ستارنواز استاد سابق فاکولته هنر های زیبا پوهنتون کابل - هالند

- محترم اسحاق مایل - کانادا

- محترم خالد شیگیوال - انگلستان

- محترم احمد یاسر

- محترم محمد جان شیرزی

- محترم احمد ضیأ بها

- محترم محمد رحیم فیضی

- محترم عبدالفتاح رووفی

- محترم عبدالرحمن کوچی

- محترم امین یادگاری - سویدن

- محترم شاپور ستومان

- محترم غلام معروف

- محترمه شفیقه صدر

- محترم محمد صابر کوهستانی از مرکز مطالعات توسعه افغانستان

- محترم شکراله همدرد - جرمنی

- محترم نجیب سعید - دنمارک

- محترم عبدالبشیر ظهوری حقوقدان - دنمارک

- محترم ذکراله فضل الحق - بلجیم

- محترم احمد ضیأ غفوریان

- محترم فرهاد شارق

- محترم وحید مردان نویسنده و پژوهشگر - جمهوری چک

- محترم فرید حکیم

- محترمه فوزیه کوهستانی - جرمنی

- محترم صفر محمد حسینی

- محترم محمود نوابی - دنمارک

- محترم حمید ازادزوی

- محترم شاه ولی پیوستون - روسیه

- محترم محمد تایب نوابی ژورنالیست

- محترم زاهد ضیأ - جرمنی

- محترم بریالی طاهری - دنمارک

- محترم نصرت حبیب دنمارک

- محترم معین  آریایی ارغندیوال - هالند

 - محترمه ظاهره شریف جاغوری - کانادا

- محترم فیض محمد کاکړ - امریکا

- محترم محمد آصف یوسف - کانادا

- محترم عبدالاحد شفیعی - جرمی

- محترم قدیم حقوقدان و قاضی سابقه دار - دنمارک

- محترمه ملیحه ترکمانی فعال فرهنگی - اطریش

 - محترم استاد عبدالوکیل دهزاد - مقدونیه شمالی

- محترم انجنیر عبدالجمیل دهزاد - آمریکا

- محترمه نقیبه دهزاد - پرتگال

- محترم محمد عمر کاوش - سویدن

- محترم انجنیر مزید بسمل - آلمان

- محترم وحید الله بسمل - آلمان

- محترم معروف قیام ژورنالیست و هنرمند - سویدن

- محترم حنیف ضرابی فعال سیاسی - جرمنی

 

یاداشت:

فهرست مکمل نهاد ها  و ذوات گرامی موافق به این فراخوان در سایت حقوق به نشر میرسد.

نهاد های محترم و اشخاص محترم که  بعد از نشر این فراخوان را تائید مینمایند، اسم و نام نهاد شان را به سایت حقوق بفرستند.  

تعداد زیاد از احزاب سیاسی لطف فرموده ، موافقت شان را با این فراخوان ابراز نموده اند که  بنا بر  ملحوظاتی نخواسته اند از ایشان نام برده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi