نویسنده

عنوان کتاب

ژان ژاک روسو قرار داد اجتماعی  یا اصول حقوق سیاسی
اسناد انجمن پاکستان حامی و مرکز تروریزم
میر عبدالواحد سادات احقاق حقوق و یا اتلاف آن؟

نویسنده: نجمان مسعودی

حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی

پرویز صمیم

توضیح قانون پناهندگی برای محصلین تحصیلات عالی در هلند

معرفی یک کتاب درسی

عید محمد عزیز پور

حقوق بین الملل پناهنده گی

معرفی یک کتاب ارزشمند مسلکی و معلوماتی

عید محمد عزیز پور

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

محمد احرار احرار

علت ، انگیزه و سبب جرم

محمد احرار احرار

توقیف و جبران خساره توقیف شده بیگناه

محمد احرار احرار

قانون و رجعت آن به ماقبل

محمد احرار احرار

څارنوال ووکیل مدافع در دعوای جزایی

محمد احرار احرار

محبس محل تجدید تربیت و ندامتگاه

محمد احرار احرار

بیائید عطوفت و شفقت را جانشین خشونت نمائیم

محمد احرار احرار

فساد اداری و نحوه مبارزه علیه آن

محمد احرار احرار

څارنوال

زنده گی نامه جناب محترم محمد احرار احرار

 

تهيه و ترتيب 
بنفشه " ملکزاد "
پوهندوی محمد محسن " فريد "
 

مترجم محمد شريف " پسندی"
 

فرهنگ اصطلاحات حقوق بشرو حقوق بين المللی

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi