تماس با ما

 

به آدرس های ذیل ایمیل میتوانید با ا.ح.ا.ا در تماس شوید

 

M.A.Wahed Sadat 

mir-sadat@hotmail.com

Abdul Baseer Dehzad 

b_dehzad@hotmail.com

Laila Ibraheem lailashirin1@gmx.de
Abdul Wase Ghafari 

a.wasegafari@web.de

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi