احکام مریض در رمضان

---------------------

زن و نبوت

تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین سعیدی مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

--------------------

عجله و شتابزدگی در تکفیر اشخاص حرام است!

تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین سعیدی مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi