مضامین ، مقالات ، پیام ها و دیگر آثار به مناسبت دهم ماه دسامبر

روز اعلان اعلامیه جهانی حقوق بشر

---------------------------

 

دهم دسامبر 2015

 

 

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت از گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

ف . هیرمند

به گرامیداشت از صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"

داکتر طلا پا میر

د بشر حقوق

هیلې او واقعیتونه

دستگیر صادقی

حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان

دستگير روشنيالی      

بشري حقونه،  د ما او تا حقونه!

بشري حقونه،  د هر انسان حقونه!

محترم عبدالفتاح سکندری

حقوق بشر- سروده ای از ف. بری

میر عبدالواحد سادات

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن

عبد الاحمد فیض       

 عدم کا را ئی وفقد ا ن میکا نیزمها ی عملی محکمه بین ا لمللی

جزا ئ درتعقیب ، دستگیری ومجا زا ت نا قضا ن حقوق بشر

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi