نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

نگارشی از جناب سخی صمیم

یارب مبادآنکه خشم طبیعت زمینه ساز استفادهٔ سؤ وبیرحمی انسان گردد

سخی صمیم

 

پیام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان به مناسبت وفات المناک

 استاد انیسه وطنیار دهزاد

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پیام نورورزی انجمن حقوقدانان افغانستان

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

استکباروتکبرـ انگیزه ها وپیآمدهای آن

سخی صمیم

 

معمای نمایندگی افغانستان در

 سازمان ملل متحد

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

در مورد

روابط دپلماتیک و قونسلی میان دولتها

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

مقاله ایکه درکنفرانس سالانهٔ انجمن حقوقدانان افغان ارائه گردیه بود.  

افکار ونظریات این قلم انفرادی ومنحصر به فرد است وهرگز اجابت اجباری نمیخواهد:  

 مکثی برچراهای عملکردِعاملین انتحاروانفجار وسیاق تفکر آنهابه اجرای جنایات

 

سخی صمیم

 

واشنگتن درعقب رویداد های تروریستی درجهان!

 

ح . حریف

 

حقوق سایبری وتکنالوژی

پوهاند دکتور

نصرالله ستانیکزی

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو2023 عیسوی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است