نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 
 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۱ م.

پنجشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰م.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تبجيل به بهانه زاد روز

( بمناسبت زادروز قانونپوه عبدالوهاب صافی)

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

فلسفه حقوق

مقاومت در برابر قوانين نادرست

پژوهشگر

حبيب زلمي عضو انجمن

حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است