به ترتیب تاریخ دریافت

نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

هیئت تحریر

 

 

 

 

 

پروسهٔ صلح بااشتراک اَطراف درگیرنتیجه نمی دهد!

سخی صمیم

 

بخش یازدهم

سیرتحقق قانون  در دوره حکومت انتقالی وریاست

جمهوری حامد کرزی

جدی سال (۱۳۸۰) الی  سنبله (۱۳۹۳) هجری شمسی

دسامبرسال (۲۰۰۱ ) الی  سپتامبرسال (۲۰۱۴) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

بمناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

فاروق فايق

 

بخش دهم

سیرتحقق قانون  دردوره طالبان

میزان سال  (۱۳۷۵) الی عقرب سال (۱۳۸۰) هجری شمسی

   سپتامبر سال (۱۹۹۶) الی نوامبر سال (۲۰۰۱) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

 

بخش نهم

سیرتحقق قانون در دوران مجاهدین

( حکومات صبغت الله مجددی وبرهان الدین ربانی )

ثور(۱۳۷۱) الی میزان (۱۳۵۷) هجری شمسی

اپریل (۱۹۹۲)  الی سپتامبر (۱۹۹۶) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

 

 

اعدام و یا صلح با صله رحمی

محترم ضیا عزیز

 

سیر تحقق قانون وقانونیت طی سده اخیر

بخش هشتم

سیرتحقق قانون دردوران ببرک کارمل

و داکترنجیب الله

وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم

جدی ۱۳۵۸ الی ثور ۱۳۷۱ هجری شمسی

دسامبر ۱۹۷۹ الی اپریل ۱۹۹۲ میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

فلسفه حقوق

مقاومت در برابر قوانين نادرست

پژوهشگر

حبيب زلمي عضو انجمن

حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 

                   

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi