اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

سازمان ملل متحد نیازمند اصلاحات بنیادی است

 

امنیت دسته جمعی و سازمان ملل متحد

 

سیاست های دوگانه  مانع تطبیق  اهداف اجرائی ملل متحد

(قسمت اول)

 

سیاست های دوگانه  مانع تطبیق  اهداف اجرائی ملل متحد

(قسمت دوم)

 

نیویارک، جایی مناسب برای سازمان ملل متحد نیست!

جستاری پیرامون جای‌گاه سازمان ملل متحد در نظامِ روابط بین‌الدول

به بهانۀ هفتادمین سال‌گرد تاسیس سازمان ملل متحد

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi